Kniha Kralice nad Oslavou

02.05.2017 11:34

Velice kvalitně a celistvě zpracovaná publikace byla vydána při příležitosti 700 let první písemné zmínky o obci. Shrnuje nejpodstatnější události a další témata, která se vztahují nejen k obci, ale i regionu. Závěr knihy tvoří podrobný seznam ilustrací, plánků a map a přehled abecedně řazené literatury a pramenů.

 

 Obsah: Kralice nad Oslavou v geologické minulosti: Úvod, Kralice nad Oslavou v geologických mapách, Proterozoikum (starohory, před více než 542 miliony let), Prvohory (paleozoikum; před 542 až 251 miliony let), Druhohory (mezozoikum; před 251 až 65 miliony let), Starší třetihory (paleogén; před 65 až 23 miliony let), Mladší třetihory (neogén; před 23 až 2,6 miliony let), Čtvrtohorní uloženiny (před 2,6 milionu let až po současnost), Mineralogické výskyty, Nerostné suroviny Kralic; Přírodní poměry obce Kralice nad Oslavou: Poloha a rozloha obce, Geomorfologické poměry, Hydrologické poměry, Klimatické poměry, Pedologické poměry, Biogeografické poměry, Rostlinstvo, Živočišstvo, Krajina a její ráz, Ochrana přírody a krajiny; Příspěvek k poznání pravěkého a časně historického osídlení Kralic nad Oslavou: Úvodem, Stav archeologického výzkumu a pramenné základny, První doklady přítomnosti pravěkého člověka, Před branou historie, Doba hradištní, Otázka příchodu kolonistů na území Kralic nad Oslavou, Závěrečná úvaha; Kralicko ve středověku V časech od příchodu Slovanů až na práh husitských válek: Osada na obchodní stezce, Ves lidí králových – život na středověké vesnici a jeho doklady z Kralic ve 13. století, Vzestup rodu zkřížených sekerek, Druhá generace rodu a vznik jádra rodového území, Kraličtí z Kralic v souřadnicích rodových vazeb; Ve století válek a stavovství; Kralické „velké století“: Jindřich Kralický a jeho tvrz, Žerotínové na Náměšti a Kralicích, Jednota bratrská a její tiskárna, Verdenbergové a třicetiletá válka; Kralice nad Oslavou Haugwitzovské století aneb Od tereziánské doby k revolučnímu roku 1848; Za časů císaře pána Od revoluce let 1848-1849 k první světové válce; Kralice v době první světové války a první republiky (1914-1938); Kralice nad Oslavou v letech 1939-1948 (Od nacistické okupace k nástupu komunistické diktatury); Dějiny Kralic nad Oslavou v letech 1948-1989: Závěr čtyřicátých let, Založení JZD v Kralicích nad Oslavou, Kralice nad Oslavou v létech padesátých, Šedesátá léta 20. století v Kralicích nad Oslavou, Kralice nad Oslavou v „normalizačních“ sedmdesátých letech, Léta osmdesátá, Listopadové události roku 1989; Kralice nad Oslavou v letech 1989-2009; Spolky a sdružení v Kralicích nad Oslavou; Muzejní spolek v Kralicích (vznik, činnost a odkaz); Kralice – výspa turismu a trampingu; Lidová kultura Kralic a Lhotic: Místo obce na národopisné mapě Moravy, Zaměstnání a obživa, Sídlo a dům, Oděv, obuv, Obřady, obyčeje a zvyky, Hudební a taneční folklór; Minulostí kralického kostela: Starší dějiny kralického kostela, Kralice nad Oslavou jako součást farnosti jinošovské, Posloupnost duchovních správců kostela sv. Martina po roce 1785; Ke stavební podobě kralické tvrze a kostela sv. Martina; Summary; Seznam ilustrací, plánků a map; Přehled literatury a pramenů.

 

PhDr. Karel Altman, CSc., PhDr. Jan Břečka, Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D., Ing. Emil Dračka, PhDr. Zdeněk Fišer, prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D., Mgr. Jan Kuča, Mgr. Robert Kupsa, Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D., doc. PhDr. Ing. Miroslav Plaček, prof. RNDr. Antonín Přichystal, CSc., doc. PhDr. Bohumír Smutný, Dr., PhDr. Lubomír Šebela, RNDr. Pavel Trnka, CSc., PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D.

Vydala: Obec Kralice nad Oslavou ve spolupráci s nakladatelstvím Centa spol. s r. o.

Vytištěno: CENTA spol. s r. o.

Počet stran: 526

ISBN 80-86785-17-3


Knihu je možné zakoupit v Památníku Bible kralické v Kralicích nad Oslavou.